Thông Tin Drop Vật Phẩm Tân Thiên Kiếm

Thông tin Drop Server Tân Thiên Kiếm

 BOSS

- Dã ngoại (HVĐ, TS, KH, VD, TN, BTD, YVCM, Xí Nga Vương): lưu li minh châu, cường hoá chí tôn, tân thiên kiếm toái phiến, nl trồng hoa, nl thần khí, chân nguyên toái phiến (vàng)....

- Kính Hồ, Thái Hồ (boss vip buổi tối): lưu li minh châu, cường hoá chí tôn, tử vi linh phách, ngọc kép 7, thần binh phù cấp 3, tiềm năng tán, tĩnh tâm thảo, chân - trọng lâu chi mang, chân - trọng lâu chi lệ, ngũ độc châu, Phiếu KNB 2000, Phiếu KNB 5000, nguyên liệu long văn, chân nguyên toái phiến (vàng)...

- Hậu Hoa Viên, Phụng Minh Trấn: lưu li minh châu, ngũ độc châu, tân thiên kiếm toái phiến, nl thần khí, Phiếu KNB 200, Phiếu KNB 500,chân nguyên toái phiến (vàng),...

- Thúc Hà Cổ Trấn: chân - trọng lâu chi mang, chân - trọng lâu chi lệ, ngũ độc châu, tân thiên kiếm toái phiến, Phiếu KNB 500, Phiếu KNB 1000, tĩnh tâm thảo, thần binh phù cấp 3, nguyên liệu long văn, tiềm năng tán, chân nguyên toái phiến (vàng)...

 PHỤ BẢN 

- AT AB: tân thiên kiếm toái phiến, lưu li minh châu.

- Q Tô Châu: tân thiên kiếm toái phiến, lưu li minh châu, thần binh phù cấp 3, Phiếu KNB 200, Phiếu KNB 500

- Yến Tử Ô: nl thần khí, nl trồng hoa, Phiếu KNB 2000, Thần Binh Phù Cấp 3, tân thiên kiếm toái phiến, lưu li minh châu, cường hóa chí tôn, chân - trọng lâu chi mang, chân - trọng lâu chi lệ, chân nguyên toái phiến (vàng).

- Thiếu Thất Sơn: nguyên liệu long văn, Long văn + 1, tân thiên kiếm toái phiến, lưu li minh châu.

- Phiêu Miễu Phong: tân thiên kiếm toái phiến, lưu li minh châu, tiềm năng tán, Phiếu KNB 200, cường hóa chí tôn.

==> Drop có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào server sẽ mở thêm map boss, phụ bản hay thêm tính năng nào đó.